Hiiumaa valla uus üldplaneering

Hiiumaa vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2018 otsusega nr 90 Hiiumaa valla uue üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete ja suundade  väljatöötamine, millega luuakse eeldused kvaliteetse ning jätkusuutliku elu- ja ehitatud keskkonna kujunemiseks.

Eesmärk on muuhulgas ühtlustada kogu valla territooriumil üldised maa- ja veealade ehitamise ja kasutamise tingimused, tiheasutusalade, väärtuslike piirkondade, detailplaneeringu kohustusega alade, rohelise võrgustiku määramise põhimõtted ning kaitse.

Ootame kõigi huvitatud isikute ja organisatsioonide aktiivset osalemist nii avalikel aruteludel kui kirjalike ettepanekute esitamisel planeeringu ja KSH koostamise protsessi vältel.

Kõik ettepanekud ja tähelepanekud, mida soovite esitada juba lähteseisukohtade koostamisel arvestamiseks, palume saata aadressil valitsus@hiiumaa.ee.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Hiiumaa vallavalitsuse arenguosakonnas ning Hiiumaa valla veebilehel: 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus