Hiiumaa valla uus üldplaneering

Uue üldplaneeringu lähteseisukohad on tutvumiseks valmis – märts 2021

Vallale on esitatud üldplaneeringu lähteseisukohtade ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta hulk ettepanekuid, mille töögrupp koos konsultantidega on läbi kaalunud ning vajadusel dokumenti täiendanud. Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse dokument koos esitatud ettepanekutega

Lähteseisukohtade täienduste seas oleme näiteks jõudnud seisukohale, et kõrgeid tuulikuparke (st üle 30m kõrgusega tuulikuid, mida rajatakse lähestikku kaks või rohkem) me selle planeeringu käigus analüüsida ei saa, kuna riigikaitse eesmärkidest tulenevalt ei ole meie saarel sobivaid kohti leida. See otsus ei tähenda küll seda, et jätaksime üldplaneeringu kontekstis taastuvenergia tootmisvõimalused täiesti kõrvale. Kindlasti kaalume tingimusi üksikute tuulikute püstitamiseks (kui arendajal osutub võimalikuks saada kaitseministeeriumi kooskõlastus) ning suuremate ja väiksemate päikeseparkide rajamiseks.    

Palume teil mõttega need seisukohad läbi lugeda ning iga punkti juures mõelda, kuidas teie näeksite sellele teemale lahendust oma kodu ümbruses või ka kogu saarel (lisaks isiklikele huvidele silmas pidades ka üldisi eesmärke). 

Kaasa mõtlema kutsub vallavalitsuse arhitekt Kaire Nõmm: Millist elukeskkonda Hiiumaale soovime?

 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine – detsember 2020

Hiiumaa valla üldplaneeringu koostamist korraldab Hiiumaa Vallavalitsus koostöös planeerimiskonsultandiga AB Artes Terrae OÜ ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise eksperdiga Alkranel OÜ. Koostöös konsultantidega on täpsustatud esialgsed üldplaneeringu lähteseisukohad ning koostatud keskkonnamõjude strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus. Tuginedes Planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 küsime nende kohta ettepanekuid.

Kõik ettepanekud ja tähelepanekud, mida soovite esitada edasise planeerigu koostamise ja KSH väljatöötamise juures arvestamiseks, palume saata hiljemalt 21. detsembriks 2020 aadressil valitsus@hiiumaa.ee või kirjaga vallamaja postiaadressil Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa. 

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Hiiumaa valla üldplaneeringu koostamise riigihange – mai 2020

Hiiumaa vallavalitsus otsis riigihankega üldplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise teostajat – konsultanti.   

Üldplaneeringu protsessi käigus vaatame, kuidas viit erineva ilmega ja veidi omaette hoidvat osavalda arendada ühe tervikuna ning koos toimivana. Otsime lahendusi, kuidas ruumiliste võtetega tagada keskkonna areng selliselt, et kahanemise asemel suudaksime säilitada praeguse elanike arvu või koguni kasvada. Usume, et kvaliteetne elukeskkond annab noortele põhjust kõigi ahvatluste vahel valida saarele jäämise või tulemise.  

Üldplaneeringu protsessi jooksul ootame inimesi kaasa mõtlema: 

  • kuidas suudame paremini siduda äärealasid keskustega;  
  • millisena soovime näha uute tulijate seas aina populaarsemaks muutuvat looduskaunist rannikuala (et ei saaks tekkida kooslused, mis ebakõla tõttu piirkonda rikastamise asemel vaesemaks teevad);  
  • millised on need elemendid, mis loovad ruumi, mida väärtuslikuks peame;  
  • milliseid piirkondi lubame tihendada, milliseid soovime hoida hõredana;  
  • millistes piirkondades soovime ühiselt aega veeta ehk kuhu kavandame avalikke puhke- ja arendusalasid; 
  • kuidas suudame kaasa aidata kliimasoojenemise pidurdamisele ning  
  • millisel moel ja kuhu saame lubada taastuvenergia tootmisüksusi ilma meid liialt häirimata. Fossiilkütustele tuleb pakkuda alternatiive ja puhast looduskeskkonda väärtustava saarena peaksime olema selles suhtes eriti nutikad.  

Eesmärk on võimaldada areng, mis säilitaks parimal moel saarelise eripära, turvalise, puhta ja rahuliku keskkonna. Samas tõstes esile tänapäevases maailmas elementaarseid kvaliteete, mis võimaldavad siin vaikses looduslikus piirkonnas toimetada kasvõi globaalsel tasemel ja tunda, et Hiiumaal elamine on privileeg, mitte paratamatus.

 

Uuring Hiiumaa valla korduva üleujutuse ala piiri määramiseks ja ehituskeeluvööndi täpsustamiseks

Hiiumaa Vallavalitsuse tellimisel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel on 2020 aasta lõpus valminud uuring Hiiumaa valla korduva üleujutuse ala piiri määramiseks ja ehituskeeluvööndi täpsustamiseks. Uuring jääb aluseks üldplaneeringu koostamisel. Uuringu leiad siit.

 

Hiiumaa valla üldplaneeringu algatamine – oktoober 2018

Hiiumaa vallavolikogu algatas 18. oktoobri 2018 otsusega nr 90 Hiiumaa valla uue üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärgiks on kogu valla territooriumil ruumilise arengu põhimõtete ja suundade väljatöötamine, millega luuakse eeldused kvaliteetse ning jätkusuutliku elu- ja ehitatud keskkonna kujunemiseks.

Eesmärk on muuhulgas ühtlustada kogu valla territooriumil üldised maa- ja veealade ehitamise ja kasutamise tingimused, tiheasutusalade, väärtuslike piirkondade, detailplaneeringu kohustusega alade, rohelise võrgustiku määramise põhimõtted ning kaitse.

Vallavalitsus ootab kõigi huvitatud isikute ja organisatsioonide aktiivset osalemist nii avalikel aruteludel kui kirjalike ettepanekute esitamisel planeeringu ja KSH koostamise protsessi vältel.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus

 

Hiiumaa vallas kehtivad üldplaneeringud

Kärdla osavald

I. Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneering:

Kärdla linna üldplaneeringu seletuskiri (Kardla_linna_yldplaneering_Seletuskiri)

Kärdla linna üldplaneeringu põhijoonis (05-Kardla_YP_P6hikaart)

Kärdla linna üldplaneeringu joonis 2 (02-Kardla_YP_Funk-seotus)

Kärdla linna üldplaneeringu joonis 3 (03-Kardla_YP_Teed-parkmine)

Kärdla linna üldplaneeringu joonis 4 (04-Kardla_YP_Piirangud-haljastus)

Kärdla linna üldplaneeringu joonis 5 (06-Kardla_YP_Tehnov6rgud)

 

Kõrgessaare osavald

I. Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 kehtestatud
"Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering - Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine":

Kõrgessaare teemaplaneeringu seletuskiri (2010_11_11_Korgessaare_TP_Seletuskiri)
Kõrgessaare teemaplaneeringu põhijoonis  (Korgessaare_TP_2010_11_11)
Kõrgessaare teemaplaneeringu skeem 1 rohevõrgustik (Skeem_1_Korgessaare_RV_2009_10_08)
Kõrgessaare teemaplaneeringu skeem 2 - Kõrgessaare reoveeala (Skeem_2_Korgesaare_reoveeala_2010)
Kõrgessaare teemaplaneeringu skeem 3 - Lauka reoveeala (Skeem_3_Lauka_reoveeala_2010) 

II. Kõrgessaare valla osa Kõrgessaare poolsaare üldplaneering (Dagopen OÜ projektbüroo töö nr 97-31)- kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 määrusega nr 5, kehtib ulatuses mis ei ole vastuolus Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 kehtestatud "Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering - Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine":

Kõrgessaare üldplaneeringu seletuskiri (K6rgessaare YP seletuskiri)

Kõrgessaare üldplaneeringu kaart, leht 1 (Korgessaare yldplaneeringu kaat (leht 1))

Kõrgessaare üldplaneeringu kaart, leht 2 (Korgessaare yldplaneeringu kaat (leht 2))

Kõrgessaare rannaala pilootprojekti kaart (Korgessaare rannaala pilootprojekti kaart)

 

Pühalepa osavald

I. Pühalepa vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneering:

Pühalepa keskosa üldplaneeringu seletuskiri (01-Pyhalepa_valla_SiseYP_Seletus)

Pühalepa keskosa üldplaneeringu põhijoonis 1 (17-Pyhalepa_valla_SiseYP_P6hijoonis)

Pühalepa keskosa üldplaneeringu põhijoonis 2 (18-Pyhalepa_valla_SiseYP_P6hijoonis)

Pühalepa keskosa üldplaneeringu põhijoonis 3 (19-Pyhalepa_valla_SiseYP_P6hijoonis)

Pühalepa keskosa üldplaneeringu põhijoonis 4 (20-Pyhalepa_valla_SiseYP_P6hijoonis)

II. Pühalepa Vallavolikogu 29.12.2008 otsusega nr 334 kehtestatud Sarve-Heltermaa-Salinõmme piirkonna osa üldplaneering:

Sarve-Heltermaa-Salinõmme üldplaneeringu seletuskiri (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP-Seletuskiri)

Sarve-Heltermaa-Salinõmme üldplaneeringu põhijoonis (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Pohijoonis)

Sarve-Heltermaa-Salinõmme üldplaneeringu põhijoonis 2 (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Pohijoonis_nr2)

Kaevatsi laid (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Kaevatsi_laid)

Elektrivarustuse skeem (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Elektrivarustuse skeem)

Teede skeem (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Teede_skeem)

Väärtuslikud maastikud (Heltermaa-Sarve-Salinomme_YP_Vaartuslikud_maastikud)

III. Pühalepa Vallavolikogu 16.12.2003 määrusega nr 37 kehtestatud Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneering:

Suuresadama-Kärdla üldplaneeringu seletuskiri 

02 - 58_SUURSADAMA - KARDLA PIIRKONNA YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE L1

02 - 58_SUURSADAMA - KARDLA PIIRKONNA YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE L2

02 - 58_SUURSADAMA - KARDLA PIIRKONNA YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE L3

IV. Pühalepa Vallavolikogu poolt 07.05.2002 määrusega nr 39 kehtestatud Kuri-Tähva-Sääre vallaosa üldplaneering:

Kuri-Tähva-Sääre vallaosa üldplaneeringu seletuskiri

01-28_KURI-TAHVA-SAARE YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE_L1

01-28_KURI-TAHVA-SAARE YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE_L2

V. Pühalepa Vallavolikogu poolt 07.05.2002 määrusega nr 40 kehtestatud Hellamaa-Värssu-Puliste üldplaneering:

Hellamaa-Värssu-Puliste üldplaneeringu seletuskiri

00-54_HELLAMAA-VARSSU - PULISTE YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE_EH-PIIRANGUD

VI. Pühalepa Vallavolikogu poolt 20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud Hagaste- Heltermaa piirkonna üldplaneering:

Hagaste- Heltermaa piirkonna üldplaneeringu seletuskiri

04-84_HAGASTE-HELTERMAA PIIRKONNA YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE_L1

04-84_HAGASTE-HELTERMAA PIIRKONNA YP_FUNKTSIONAALNE TSONEERIMINE_L2

 

Käina osavald

I. Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13 kehtestatud Käina valla üldplaneering:

Käina üldplaneeringu seletuskiri (kaina_YP_tekst)

Käina üldplaneeringu kaardipilt (kaina_YP_2006_kaardipilt)

II. Käina Vallavolikogu 27.03.2003. otsusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa, Kassari saare üldplaneering:

Kassari üldplaneeringu  seletuskiri (Kassari yldplaneeringu seletuskiri. oktoober 2001)

Kaasari üldplaneeringu kaardipilt (Kassari_Yldplaneering_kaardipilt)

 

Emmaste osavald

I. Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrusega nr 39 kehtestatud Emmaste valla üldplaneering:

Emmaste üldplaneeringu  seletuskiri (emmaste_yp_seletuskiri)

Emmaste üldplaneeringu põhijoonis 1 (emmaste_yp_pohijoonis_leht1)

Emmaste üldplaneeringu põhijoonis 2 (emmaste_yp_pohijoonis_leht2)

Emmaste üldplaneeringu põhijoonis 3 (emmaste_yp_pohijoonis_leht3)

Emmaste üldplaneeringu põhijoonis 4 (emmaste_yp_pohijoonis_leht4-5)